V školskom roku 2022/23 ponúkame ubytovanie na školskom internáte (Pelhřimovská 1188, 026 01 Dolný Kubín):

Pre žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

Výška mesačného príspevku žiaka je:

  • 30 € - ak žiak je ubytovaný na internáte len dni, v ktorých je školské vyučovanie (nástup na ubytovanie v nedeľu po 17:00 – odchod v piatok do 15:00),
  • 40 € - ak žiak je ubytovaný okrem bodu a) aj cez víkendy (sobota, nedeľa), štátne sviatky a školské prázdniny (t. j. dni, kedy neprebieha školské vyučovanie).

Podmienky ubytovania žiakov:

  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte uhrádza zákonný zástupca žiaka, plnoletý žiak alebo iná osoba. Termín na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním je vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada sa realizuje bezhotovostne na bankový účet číslo: SK50 8180 0000 0070 0052 1385 s uvedením mena a priezviska do poznámky pre prijímateľa platby. Vo výnimočnom prípade je možný vklad do pokladne Strednej odbornej školy obchodu a služieb.
  • Mesačný príspevok je nutné uhradiť už pri jednom prenocovaní žiaka v školskom internáte v danom mesiaci, nakoľko sa jedná o paušálny príspevok prepočítaný na celý školský rok.
  • Za nedodržanie termínu úhrady za ubytovanie v rozsahu dvoch kalendárnych mesiacov bude zákonný zástupca písomne upozornený na úhradu platby. V prípade, že nedoplatok nebude uhradený do dvoch týždňov od odoslania písomného upozornenia (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), žiak bude zo školského internátu vylúčený a nedoplatok vymáhaný zákonným spôsobom.
  • Pobyt žiaka v školskom internáte sa skončí, ak o skončenie pobytu písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak, ak bol žiak vylúčený zo školského internátu alebo prestal byť žiakom školy, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak neuhradí stanovený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s ubytovaním, ak sa žiak preukázateľne dopustil trestnej činnosti.
  • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak pri odhlásení zo školského internátu podá písomnú žiadosť o ukončenie pobytu v školskom internáte.

Pre iné osoby/záujemcov: 16 € / noc - Za ubytovanie sa platí vopred do pokladne Strednej odbornej školy obchodu a služieb.

Možnosť využívať tenisový kurt, posilňovňu, spoločenskú miestnosť, herňu a telocvičňu. Ubytovanie má výhodnú polohu – hneď v susedstve sa nachádza akvapark a v blízkosti je futbalový a zimný štadión, obchod či železničná stanica i autobusová zastávka. V prípade záujmu poskytujeme raňajky, obed a večere v školskej jedálni.

 

Informácie o ubytovaní a rezervácie: 0918 370 865