Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka na predaj nevyužívaný/prebytočný majetok:

Hrúbkovacia fréza (100) –rok výroby 1976, stav podľa fotiek a prípadnej ohliadky – cena: minimálna cena 550€
Formátovacia píla – rok výroby 1978 (Kotoučová truhlářska pila TIP F G T), stav podľa fotiek a prípadnej ohliadky, pôvodná dokumentácia – cena: minimálna cena 300€
Pásová píla - rok výroby 1986, Pasowa pila DRSD-80, stav podľa fotiek a prípadnej ohliadky, pôvodná dokumentácia – cena: minimálna cena 700€

V cene nie je zahrnutý odvoz a nakládka.

Bližšie info o strojoch budú podané pri ohliadke.

Písomnú ponuku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu školy: skola@sosdk.sk, aby bola doručená a zaevidovaná v jej e-mailovej schránke do 25. 05. 2023 do 12:00 hod.

Ponuka záujemcu musí obsahovať:
- pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
- pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
- pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené),
- stroj o ktorý je záujem a ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady.

Obhliadka predmetu predaja sa uskutoční vo štvrtok 18. 05. 2023 v čase od 10:00 h. do 11:00 h., na adrese školy.

Škola si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za predmet predaja.

Bližšie podmienky predaja sú uvedené v dokumente: Ponuka a podmienky predaja (prevodu) majetku Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne č. 2/2023, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme.Vyhodnotenie
stolarske_strojejpg