Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu.Predmetom priameho nájmu je:

  • nebytový priestor 48 m2 (viac informácií)
  • nebytový priestor 231 m2 (viac informácií)
  • nebytový priestor (viac informácií)
  • nebytový priestor (viac informácií)
  • nebytový priestor - o celkovej výmere 93,31 m 2 , nachádzajúci sa na prízemí stavby Domova mládeže so súpisným číslom 1188, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 390/56 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7723 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 2789 pre katastrálne územie Veľký Bysterec (viac informácií)